Ostrowieckie Biegi Niepodległości 2017 - Regulamin biegów dzieci i młodzieży


1. Organizator

- Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

2. Cel imprezy

- uczczenie Narodowego Święta Niepodległości,
- popularyzacja biegania wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego,
- zagospodarowanie czasu wolnego.

3. Termin

11 listopada 2017 r. (sobota) - harmonogram biegów w punkcie 5.

4. Trasa

Trasy biegów dla dzieci i młodzieży wyznaczone zostaną na terenie Zespołu Obiektów Sportowych pod nazwą KSZO Ostrowcu Św. przy ul. Świętokrzyskiej 11.
Mapki tras biegowych opublikowane zostaną w terminie około jednego miesiąca przed zawodami.

5. Program minutowy imprezy

- godz. 8.00 - otwarcie Biura Zawodów – wyznaczone i opisane pomieszczenie w budynku Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR,

Nr bieguGodzina startuSzkołaKlasaPłećDystansUwagi
1.10.00gimnazjumII-IIIdziewczęta800 m
2.10.15gimnazjumII-IIIchłopcy800 m
3.10.30szkoła podstawowaVIIdziewczęta600 m
4.10.45szkoła podstawowaVIIchłopcy600 m
5.11.00szkoła podstawowaVIdziewczęta600 m
6.11.15szkoła podstawowaVIchłopcy600 m
7.11.30szkoła podstawowaVdziewczęta300 m
8.11.40szkoła podstawowaVchłopcy300 m
9.11.50szkoła podstawowaIVdziewczęta300 m
10.12.00szkoła podstawowaIVchłopcy300 m
11.12.10szkoła podstawowaIIIdziewczęta200 m
12.12.20szkoła podstawowaIIIchłopcy200 m
12.40Wspólna rozgrzewka uczestników Biegu Głównego na dystansie 10 km
13.00Start Biegu Głównego na dystansie 10 km
13.05Dekoracje medalistów biegów nr 1 - 12
13.14.30szkoła podstawowaI-IIdziewczęta
i chłopcy
150 mbez rywalizacji
14.14.45szkoła podstawowa i przedszkola„0” i przedszkolakidziewczęta
i chłopcy
150 mbez rywalizacji

Godziny rozpoczęcia poszczególnych biegów dla dzieci i młodzieży mogą ulec przyspieszeniu.

6. Uczestnictwo

W imprezie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym – do rocznika 2002, których zgłoszenia dokonają ich rodzice/opiekunowie prawni lub szkoły zgodnie z zapisem w punkcie 7 niniejszego punktu Regulaminu.
Warunkiem udziału w biegu jest złożenie zaświadczenia lub oświadczenia podpisanego przez prawnych opiekunów lub o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu w przypadku zgłoszeń indywidualnych, a w przypadku zgłoszeń grupowych właściwa w tym zakresie adnotacja na zgłoszeniu szkolnym oraz:
a. zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja wszelkich
jego zapisów
b. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją zawodów i informacyjnych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy uczestnika informacji o działalności Organizatora
c. odbiór numeru startowego i odpowiednie jego umieszczenie na piersi przed biegiem
d. udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością ryzyka i niebezpieczeństw wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.

7. Zgłoszenia

Zgłoszeń przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych można dokonywać grupowo lub indywidualnie.

Zgłoszenia grupowe – zgłoszeń grupowych może dokonać dyrekcja szkoły lub przedszkola na zasadach obowiązujących podczas międzyszkolnych zawodów sportowych – imienna lista uczestników z rocznikiem urodzenia i klasyfikacją do zajęć wychowania fizycznego, podpisana przez opiekuna - nauczyciela i dyrektora szkoły (wzór do pobrania). Zaleca się, aby nauczyciele uzyskali pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział dziecka w imprezie (wzór do pobrania). Zgłoszeń grupowych można dokonać tylko osobiście (nauczyciel reprezentujący szkołę lub przedszkole) w terminie od 7 do 9 listopada w Dziale Organizacji Imprez i Marketingu MOSiR ul. Świętokrzyska 11 pokój 2.39. Po tym terminie zgłoszenia grupowe nie będą przyjmowane.

Zgłoszenia indywidualne – zgłoszeń indywidualnych do udziału w zawodach można dokonać tylko osobiście w dniu zawodów w godzinach od 8.00 do 9.30 w biurze zawodów – wyznaczone i opisane pomieszczenie w budynku Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR.
Indywidualnych zgłoszeń osób niepełnoletnich mogą dokonać tylko ich rodzice/opiekunowie prawni, równocześnie dostarczając zgodę na udział dziecka w zawodach wraz z zaświadczeniem lub oświadczeniem o stanie zdrowia.

8. Klasyfikacje

a. podczas biegów przedszkolaków i uczniów oddziałów „0” (rocznik 2012 i młodsi), klas I-II (roczniki 2008-2010 lub 2011) – biegi nr 13 i 14 nie będą prowadzone klasyfikacje indywidualne. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, zostaną wyróżnieni
b. w pozostałych biegach prowadzone będą oddzielnie klasyfikacje dziewcząt i chłopców
w poszczególnych rocznikach
c. prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa szkół prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św.:
- na najliczniejszy udział w biegach,
- na największy udział uczniów szkoły w stosunku do liczby uczniów danej szkoły.

9. Nagrody

a. wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale
b. w każdej kategorii (poza przedszkolakami, uczniami oddziałów „0” oraz uczniami klas I i II szkół podstawowych – biegi nr 13 i 14) za zajęcie miejsc I - III wręczane będą pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe. Podstawą klasyfikacji jest kolejność uczestników na mecie. Nagrody muszą być odbierane osobiście.
c. klasyfikacja za najliczniejszy udział uczniów szkół (dotyczy szkół prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św.) – nagrody finansowe na poprawę warunków organizacji zajęć sportowych:
I m - 1500 zł
II m – 1000 zł
III m – 700 zł
d. klasyfikacja za udział największego odsetka uczniów szkoły w biegach (stosunek liczby uczniów, którzy ukończyli biegi do liczby uczniów szkoły - stan na dzień 1 września 2017r.) - dotyczy szkół prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św. – nagrody finansowe na poprawę warunków organizacji zajęć sportowych:
I m - 1500 zł
II m – 1000 zł
III m – 700 zł
Ceremonie dekoracji zostaną przeprowadzone w na scenie usytuowanej na stadionie KSZO po rozpoczęciu Biegu Głównego - od godziny 13.05.

10. Finansowanie

Udział w biegach dla dzieci i młodzieży jest nieodpłatny – nie jest pobierana opłata startowa.
Koszty organizacyjne imprezy ponosi Organizator.

11. Postanowienia końcowe

a. wszyscy uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń służby porządkowej, Policji i ekipy sędziowskiej,
b. podczas biegu uczestnicy mogą poruszać się wyłącznie wyznaczoną trasą - w przypadku wyznaczenia tras biegów po drogach publicznych poruszanie się uczestników po nich dopuszczalne jest tylko podczas ich wyłączenia z ruchu ulicznego,
c. dokonując zgłoszenia do zawodów uczestnicy lub ich prawni opiekunowie (dotyczy osób niepełnoletnich)
- wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo,
- udzielają Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
• zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku
• zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach
• emisję w przekazach telewizyjnych
d. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegów,
e. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia niezawinionego przez Organizatora, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika,
f. przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację uczestnika,
g. pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów na e-mail: ostrowiecbiega@mosir.ostrowiec.pl w dniu zawodów do godziny 20.00. Protesty rozstrzyga Organizator wraz z sędzią głównym. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni,
h. na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu, pod rygorem wykluczenia z imprezy. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia zarówno w trakcie biegu, jak i po jego zakończeniu,
i. treść niniejszego Regulaminu jest udostępniana wszystkim potencjalnym uczestnikom biegu w siedzibie Organizatora, w Biurze Zawodów oraz na stronie www.ostrowiecbiega.pl,
j. Zgłoszenie uczestników do startu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem imprezy i zaakceptowaniem warunków uczestnictwa.

12. Kierownictwo imprezy

- Przedstawiciel Organizatora - Grzegorz Bażant – Kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu MOSiR Ostrowiec Św. tel. 605 69 69 67.
- Sędzia Główny – osoba wyznaczona przez Organizatora.

Plakat promujący wydarzenie.