Ostrowieckie Biegi Niepodległości 2017 - Regulamin marszu nordic walking


1. Organizator
- Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

2. Cel imprezy

- uczczenie Narodowego Święta Niepodległości,
- popularyzacja marszów Nordic Walking wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego,
- zagospodarowanie czasu wolnego.

3. Termin

11 listopada 2017r. (sobota) - harmonogram imprezy w punkcie 5.

4. Trasa

a. dystans – 5 km.
b. marsz będzie przeprowadzony na trasie wytyczonej na ulicach Ostrowca Św. ze startem i metą na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 11.
c. trasa oznaczona znakami pionowymi co 1 km po prawej stronie.
d. mapka trasy marszu zostanie opublikowana po dokonaniu uzgodnień z zarządcami dróg – najpóźniej w terminie jednego miesiąca przez imprezą.

5. Program minutowy imprezy

- godz. 8.00 – otwarcie Biura Zawodów
- godz. 10.00 – 12.40 – biegi dzieci i młodzieży
- godz. 12.00 – zamknięcie Biura Zawodów
- godz. 12.40 - wspólna rozgrzewka uczestników Biegu Głównego i marszu Nordic Walking
- godz. 12.55 - oficjalne otwarcie Biegu Głównego i marszu Nordic Walking
- godz. 13.00 - Start Biegu Głównego i marszu Nordic Walking
- godz. 13.30 do 14.30 - meta Biegu Głównego i marszu Nordic Walking
- godz. 14.30 – zamknięcie trasy Biegu Głównego i marszu.

6. Uczestnictwo

a. limit uczestników – 100 osób
b. wiek uczestników – rocznik 2003 i starsi
c. limit czasu – 1,5 godziny
d. uczestnicy, którzy w wyznaczonym limicie czasu nie pokonają wyznaczonego dystansu i nie przekroczą linii mety nie będą otzrymają pamiątkowych medali na mecie,
e. po upływie 1,5 godziny uczestnicy przebywający na trasie muszą ją opuścić i poruszać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym
f. w imprezie mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy dokonają zgłoszenia zgodnie z Regulaminem
Warunkiem udziału w marszu jest złożenie zaświadczenia lub oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w marszu oraz:
- zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja wszelkich jego zapisów
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją zawodów i informacyjnych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatora na adres mailowy zawodników informacji o działalności Organizatora,
- wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo,
- uiszczenie opłaty startowej zgodnie z punktem 10. niniejszego Regulaminu,
- odbiór numeru startowego i odpowiednie jego umieszczenie na piersi przed biegiem,
- udział w marszu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością ryzyka i niebezpieczeństw wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.

7. Zgłoszenia

Zgłoszeń do imprezy (osoby pełnoletnie oraz rodzice/opiekunowie osób niepełnoletnich) można dokonać:
- w formie elektronicznej wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej MOSiR Ostrowiec Św. (http://www.ostrowiecbiega.pl) w terminie od 1.09.2017r. do 6.11.2017r.,
- osobiście w dniu zawodów w godzinach od 8.00 do 12.00 w Biurze Zawodów – wyznaczone i opisane pomieszczenie w budynku Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR ul. Świętokrzyska 11.
Zgłoszeń osób niepełnoletnich mogą dokonać tylko ich rodzice/opiekunowie prawni, równocześnie dostarczając zgodę na udział dziecka w zawodach wraz z zaświadczeniem lub oświadczeniem o stanie zdrowia.
W przypadku zgłoszeń drogą elektroniczną, przed marszem (w godzinach pomiędzy 8.00, a 11.00) należy dokonać potwierdzenia zgłoszenia w Biurze Zawodów, dostarczając zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia i odbierając numer startowy.

8. Przenoszenie opłaty oraz pakietu startowego

Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty oraz pakietu startowego na innego uczestnika najpóźniej do dnia 09.11.2017r. po uprzednim kontakcie z Organizatorem – przesłaniem na adres e-mail ostrowiecbiega@mosir.ostrowiec.pl informacji zawierającej klauzulę „Przenoszę opłatę i pakiet startowy na:…………………… .” oraz wszystkich danych (zawartych w formularzu zgłoszeniowym) osoby, na którą przenoszone są ww. prawa. Informacje te powinny zostać wysłane z adresu e-mail podanego w drodze rejestracji elektronicznej przez osobę przenoszącą ww. prawa. Przekazanie kosztów poniesionej opłaty startowej odbywa się bezpośrednio pomiędzy zainteresowanymi osobami.
Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.

9. Klasyfikacje

Podczas marszu nie będzie prowadzona rywalizacja i żadne klasyfikacje.

10. Nagrody

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą marsz otrzymają pamiątkowe medale.

11. Finansowanie

Każdy uczestnik marszu Nordic Walking ponosi koszt opłaty startowej.
Wnoszenie opłaty startowej powinno odbyć się w terminie do 10-ciu dni po dokonaniu rejestracji elektronicznej przelewem na rachunek Organizatora, ale nie później, niż do dnia 9 listopada 2017r. (decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym). W przypadku niedochowania tego terminu zgłoszenie będzie anulowane, a uczestnik wykreślony z listy zgłoszonych.
Opłata w danej wysokości musi być wniesiona w terminie obowiązywania danej stawki (data zaksięgowania na rachunku Organizatora)
- do dnia 1 października – 30 zł
- do dnia 9 listopada – 40 zł
- w dniu zawodów – 50 zł

Ostateczny termin rejestracji drogą elektroniczną – 6 listopada 2017r. Ostateczny termin dokonania opłaty przelewem – 9 listopada 2017r. – data zaksięgowania na rachunku Organizatora, a nie data złożenia dyspozycji w banku.
Opłaty przelewem należy uiszczać na rachunek:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św. Nr 72 1020 2629 0000 9102 0341 0396.
W tytule przelewu należy wpisać „Opłata startowa OBN 2017 - ………………..” (imię i nazwisko uczestnika).
W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia pamiątkowy medal, pamiątkową koszulkę, napój, posiłek po biegu i opiekę medyczną.

12. Postanowienia końcowe

a. wszyscy uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń służby porządkowej, Policji i ekipy sędziowskiej,
b. podczas marszu uczestnicy mogą poruszać się wyłącznie wyznaczoną trasą,
c. poruszanie się uczestników po drogach publicznych, po których wyznaczona jest trasy marszu, dopuszczalne jest tylko podczas ich wyłączenia z ruchu ulicznego w godzinach od 13.00 do 14.30, a poza wymienionymi godzinami uczestnicy imprezy muszą poruszać się zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
d. uczestnicy:
- wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo
- udzielają Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
• zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku
• zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach
• emisję w przekazach telewizyjnych.
e. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie marszu,
f. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia niezawinionego przez Organizatora, które może stać się udziałem zawodnika w czasie marszu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika,
g. przekazanie swojego numeru startowego innej osobie (poza sytuacją opisaną w punkcie 8. niniejszego regulaminu) spowoduje dyskwalifikację uczestnika,
h. pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów na e-mail: ostrowiecbiega@mosir.ostrowiec.pl w dniu zawodów do godziny 20.00. Protesty rozstrzyga Organizator wraz z sędzią głównym. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni.
i. na miejsce imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas marszu, pod rygorem wykluczenia z imprezy. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w marszu lub wykluczenia zarówno w trakcie marszu, jak i po jego zakończeniu,
j. treść niniejszego Regulaminu jest udostępniana wszystkim potencjalnym uczestnikom imprezy w siedzibie Organizatora, w Biurze Zawodów oraz na stronie www.ostrowiecbiega.pl .
k. zgłoszenie uczestników do startu jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem imprezy i zaakceptowaniem warunków uczestnictwa.

13. Kierownictwo imprezy

- Przedstawiciel Organizatora - Grzegorz Bażant – Kierownik Działu Organizacji Imprez i Promocji MOSiR Ostrowiec Św. tel. 605 69 69 67.
- Sędzia Główny – powołany przez Organizatora.

Plakat promujący wydarzenie.