Ostrowieckie Biegi Niepodległości 2016 - Regulamin Biegów dla dzieci i młodzieży


1. Organizator:

- Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

2. Cel imprezy:

- uczczenie Narodowego Święta Niepodległości,
- popularyzacja biegania wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego,
- zagospodarowanie czasu wolnego.

3. Termin:

11 listopada 2016 r. (piątek) - harmonogram biegów w punkcie 5.

4. Trasa:

Trasy biegów dla dzieci i młodzieży wyznaczone zostaną na ulicy A. Mickiewicza w pobliżu Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Św.
Mapki tras biegowych opublikowane zostaną w terminie około jednego miesiąca przed zawodami.

5. Program minutowy imprezy:

- godz. 8.00 - otwarcie Biura Zawodów – parking przed Pływalnią Rawszczyzna,
- godz. 9.30- otwarcie biegów dzieci i młodzieży (od kl. III szkół podstawowych po uczniów gimnazjów),
- godz. 9.45 - dziewczęta z klas III-IV szkół podstawowych (rocznik 2006-2008) - dyst. ok. 400m,
- godz.10.00 - chłopcy z klas III-IV szkół podstawowych (rocznik 2006-2008) - dyst. ok. 400m,
- godz. 10.15 – dziewczęta z klas V-VI szkół podstawowych (rocznik 2004-2005) - dyst. ok. 600m,
- godz. 10.30 - chłopcy z klas V-VI szkół podstawowych (rocznik 2004-2005) - dyst. ok. 600m,
- godz. 10.45 - dziewczęta uczennice gimnazjów (rocznik 2001-2003) - dyst. ok. 800m,
- godz. 11.00 - chłopcy uczniowie gimnazjów rocznik (2001-2003) - dyst. ok. 800m,
- godz. 11.30 – zbiórka wszystkich uczestników imprezy i przemarsz pod pomnik Marszałka Piłsudskiego, a następnie udział w składaniu wieńców,
- godz. 12.00 – złożenie wiązanki przy pomniku Marszałka Piłsudskiego,
- godz. 13.00 – 14.30 Bieg Główny OPEN (powyżej 16 roku życia) na dystansie 10 km
- godz. 14.40 - dziewczęta i chłopcy rocznik 2008 – 2010 (klasy I-II szkół podstawowych) - dyst. ok. 150m,
- godz. 15.00 - bieg przedszkolaków i uczniów oddziałów „0” rocznik 2010 i młodsi - dyst. ok. 100m,
- godz. 15.30 – ceremonie medalowe i wręczanie nagród – Muszla Koncertowa w Parku Miejskim.

Godziny rozpoczęcia poszczególnych biegów dla dzieci i młodzieży mogą ulec przyspieszeniu w przypadku połączenia biegów z powodu zgłoszenia małej liczby uczestników.

Park Miejski – Muszla Koncertowa
Godziny od 13.30 do 15.30 – impreza towarzysząca przegląd pieśni patriotycznych.
Godzina 15.30 – ceremonie dekoracji.

6. Uczestnictwo:

W imprezie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym – do rocznika 2001, których zgłoszenia dokonają ich opiekunowie prawni lub szkoły zgodnie z zapisem w punkcie 7 niniejszego punktu Regulaminu.
Warunkiem udziału w biegu jest potwierdzenie złożenie zaświadczenia lub oświadczenia podpisanego przez prawnych opiekunów o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu oraz
a. zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja wszelkich
jego zapisów,
b. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją zawodów i informacyjnych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatora na adres mailowy uczestnika informacji o działalności Organizatora,
c. odbiór numeru startowego i odpowiednie jego umieszczenie na piersi przed biegiem,
d. udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością ryzyka i niebezpieczeństw wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.

7. Zgłoszenia:

Zgłoszeń przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych można dokonywać grupowo lub indywidualnie.
Zgłoszenia grupowe – zgłoszeń grupowych może dokonać dyrekcja szkoły lub przedszkola na zasadach obowiązujących podczas międzyszkolnych zawodów sportowych – imienna lista uczestników
z rocznikiem urodzenia i klasyfikacją do zajęć wychowania fizycznego, podpisana przez opiekuna -nauczyciela i dyrektora szkoły (wzór zgłoszenia w załączeniu). Zaleca się, aby nauczyciele uzyskali pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział dziecka w imprezie (wzór w załączeniu). Zgłoszeń grupowych można dokonać tylko osobiście (nauczyciel reprezentujący szkołę lub przedszkole) w terminie od 7 do 9 listopada w Dziale Organizacji Imprez i Marketingu MOSiR ul. Świętokrzyska 11 pokój 2.39. Po tym terminie zgłoszenia grupowe nie będą przyjmowane.
Zgłoszenia indywidualne – zgłoszeń indywidualnych do udziału w zawodach można dokonać tylko osobiście w dniu zawodów w godzinach od 8.00 do 9.00 w biurze zawodów – oznaczony namiot na parkingu przed Pływalnią Rawszczyzna.
Indywidualnych zgłoszeń osób niepełnoletnich mogą dokonać tylko ich opiekunowie prawni, równocześnie dostarczając zgodę na udział dziecka w zawodach wraz z zaświadczeniem lub oświadczeniem o stanie zdrowia.

8. Klasyfikacje:

a. podczas biegów przedszkolaków i uczniów oddziałów „0” (rocznik 2011 i młodsi), klas I-II (roczniki 2008-2010) i klas III (dzieci, które rozpoczęły edukację szkolną w wieku 6 lat) szkół podstawowych nie będą prowadzone klasyfikacje indywidualne. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, zostaną wyróżnieni,
b. w pozostałych biegach prowadzone będą oddzielnie klasyfikacje dziewcząt i chłopców w następujących kategoriach:
- rocznik 2006-2008 (klasy III–IV szkół podstawowych),
- rocznik 2004-2005 (klasy V–VI szkół podstawowych),
- rocznik 2001-2003 (gimnazja),
c. prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa szkół prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św.:
- na najliczniejszy udział w biegach,
- na największy udział uczniów szkoły w stosunku do liczby uczniów danej szkoły.

9. Nagrody:

a. wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale,
b. w każdej kategorii (poza przedszkolakami, uczniami oddziałów „0” oraz uczniami klas I i II szkół podstawowych) za zajęcie miejsc I - III wręczane będą pamiątkowe statuetki, a za miejsca I-X dyplomy i nagrody rzeczowe. Podstawą klasyfikacji jest kolejność uczestników na mecie. Nagrody muszą być odbierane osobiście,
c. klasyfikacja za najliczniejszy udział uczniów szkół (dotyczy szkół prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św.) – nagrody finansowe na poprawę warunków organizacji zajęć sportowych – I m. - 1500 zł, II m. – 1000 zł, III m. – 700 zł.
d. klasyfikacja za udział największego odsetka uczniów szkoły w biegach (stosunek liczby uczniów, którzy ukończyli biegi do liczby uczniów szkoły - stan na dzień 1 września 2016r) - dotyczy szkół prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św. – nagrody finansowe na poprawę warunków organizacji zajęć sportowych – I m. - 1500 zł, II m. – 1000 zł, III m. – 700 zł.
Ceremonie dekoracji zostaną przeprowadzone w Muszli Koncertowej w Parku Miejskim od godziny 15.30.

10. Finansowanie:

Udział w biegach dla dzieci i młodzieży jest nieodpłatny – nie jest pobierana opłata startowa.
Koszty organizacyjne imprezy ponosi Organizator.

11. Postanowienia końcowe:

a. wszyscy uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń służby porządkowej, Policji i ekipy sędziowskiej,
b. podczas biegu uczestnicy mogą poruszać się wyłącznie wyznaczoną trasą - w przypadku wyznaczenia tras biegów po drogach publicznych poruszanie się uczestników po nich dopuszczalne jest tylko podczas ich wyłączenia z ruchu ulicznego,
c. dokonując zgłoszenia do zawodów uczestnicy lub ich prawni opiekunowie (dotyczy osób niepełnoletnich)
- wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo,
- udzielają Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
- zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
- zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach,
- emisję w przekazach telewizyjnych,
d. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegów,
e. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia niezawinionego przez Organizatora, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika,
e. przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację uczestnika,
f. pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów na e-mail: ostrowiecbiega@mosir.ostrowiec.pl w dniu zawodów do godziny 20.00. Protesty rozstrzyga Organizator wraz z sędzią głównym. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni,
g. na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu, pod rygorem wykluczenia z imprezy. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia zarówno w trakcie biegu, jak i po jego zakończeniu,
h. treść niniejszego Regulaminu jest udostępniana wszystkim potencjalnym uczestnikom biegu w siedzibie Organizatora, w Biurze Zawodów oraz na stronie www.ostrowiecbiega.pl ,
i. Zgłoszenie uczestników do startu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem imprezy
i zaakceptowaniem warunków uczestnictwa.

12. Kierownictwo imprezy:

- Przedstawiciel Organizatora - Grzegorz Bażant – Kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu MOSiR Ostrowiec Św. tel. 605 69 69 67.
- Sędzia Główny – Zbigniew Stępień.

Plakat promujący wydarzenie.
Plakat promujący wydarzenie.