Ostrowieckie Biegi Niepodległości 2016 - Regulamin Biegu Open


1. Organizator:

- Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

2. Cel imprezy:

- uczczenie Narodowego Święta Niepodległości,
- popularyzacja biegania wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego,
- zagospodarowanie czasu wolnego.

3. Termin:

11 listopada 2016 r. (piątek) - harmonogram biegów w punkcie 5.

4. Trasa:

a. dystans – 10km.
b. bieg będzie przeprowadzony na trasie wytyczonej na ulicach Ostrowca Św. ze startem i metą w pobliżu Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Św.
c. trasa oznaczona znakami pionowymi co 1 km po prawej stronie.
d. punkt z wodą usytuowany będzie w okolicy miejsca nawrotowego w połowie dystansu.
e. mapki trasy biegu zostaną opublikowane po dokonaniu uzgodnień z zarządcami dróg - w terminie jednego miesiąca przez imprezą.

5. Program minutowy imprezy:

- godz. 8.00 – otwarcie Biura Zawodów,
- godz. 11.30 – zbiórka uczestników imprezy i przemarsz pod pomnik Marszałka Piłsudskiego, a następnie udział w składaniu wieńców,
- godz. 12.00 – złożenie wiązanki przy pomniku Marszałka Piłsudskiego,
- godz. 12.30 - wspólna rozgrzewka uczestników Biegu Głównego,
- godz. 12.45 - oficjalne otwarcie Biegu Głównego,
- godz. 13.00 - Start Biegu Głównego,
- godz. 13.30 do 14.30 - meta Biegu Głównego,
- godz. 14.30 – zamknięcie trasy Biegu Głównego,

Park Miejski – Muszla Koncertowa
Godziny od 13.30 do 15.30 – impreza towarzysząca - przegląd pieśni patriotycznych.
Godzina 15.30 – ceremonie dekoracji zwycięzców poszczególnych biegów i wyróżnienia w dodatkowych kategoriach.

6. Uczestnictwo:

a. limit uczestników – 400 osób,
b. wiek uczestników – rocznik 2000 i starsi,
c. limit czasu – 1 godzina 30 minut,
d. uczestnicy, którzy w wyznaczonym limicie czasu nie pokonają wyznaczonego dystansu i nie przekroczą linii mety nie będą klasyfikowani,
e. po upływie 1 godziny i 30 minut zawodnicy przebywający na trasie biegu muszą ją opuścić i poruszać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym,
f. w imprezie mogą wziąć udział wszyscy chętni w wieku 16 lat i starsi (rocznik 2000 i starsi), którzy dokonają zgłoszenia zgodnie z Regulaminem,
Warunkiem udziału w biegu jest złożenie zaświadczenia lub oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu oraz
- zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja wszelkich jego zapisów,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją zawodów i informacyjnych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatora na adres mailowy zawodników informacji o działalności Organizatora,
- wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo,
- uiszczenie opłaty startowej zgodnie z punktem 11. niniejszego Regulaminu,
- odbiór numeru startowego i odpowiednie jego umieszczenie na piersi przed biegiem,
- udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością ryzyka i niebezpieczeństw wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.

7. Zgłoszenia:

Zgłoszeń do imprezy (osoby pełnoletnie oraz rodzice osób niepełnoletnich) można dokonać
- w formie elektronicznej wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej MOSiR Ostrowiec Św. (http://www.ostrowiecbiega.pl) w terminie od 1.09.2016 do 6.11.2016,
- osobiście w dniu zawodów w godzinach od 8.00 do 12.00 w biurze zawodów – oznaczony namiot na parkingu przed Pływalnią Rawszczyzna.
Zgłoszeń osób niepełnoletnich mogą dokonać tylko ich opiekunowie prawni, równocześnie dostarczając zgodę na udział dziecka w zawodach wraz z zaświadczeniem lub oświadczeniem o stanie zdrowia.
W przypadku zgłoszeń drogą elektroniczną, przed biegiem (w godzinach pomiędzy 8.00 a 11.00)
należy dokonać potwierdzenia zgłoszenia w Biurze Zawodów, dostarczając zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia i odbierając numer startowy i czip do pomiaru czasu.
W formularzu zgłoszenia należy podać orientacyjny czas na 10km, osiągnięty w ostatnim starcie na
podobnym dystansie. Czas ten posłuży Organizatorowi do zakwalifikowania uczestników biegu do odpowiedniej strefy podczas startu.

8. Przenoszenie opłaty oraz pakietu startowego

Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty oraz pakietu startowego na innego zawodnika najpóźniej do dnia 09.11.2016r. po uprzednim kontakcie z Organizatorem – przesłaniem na adres e-mail ostrowiecbiega@mosir.ostrowiec.pl informacji zawierającej klauzulę „Przenoszę opłatę i pakiet startowy na:…………………… .” oraz wszystkich danych (zawartych w formularzu zgłoszeniowym) osoby, na którą przenoszone są ww. prawa. Informacje te powinny zostać wysłane z adresu e-mail podanego w drodze rejestracji elektronicznej przez osobę przenoszącą ww. prawa. Przekazanie kosztów poniesionej opłaty startowej odbywa się bezpośrednio pomiędzy zainteresowanymi osobami.
Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.

9. Klasyfikacje:

Klasyfikacja generalna:
Kobiety - open
Mężczyźni - open

Klasyfikacje wiekowe:
Kobiety:
- K-I – rocznik 2000-1987
- K-II – rocznik 1986-1977
- K-III – rocznik 1976 i starsze
Mężczyźni:
- M-I – rocznik 2000-1987
- M-II – rocznik 1986-1977
- M-III – rocznik 1976-1967
- M-IV – rocznik 1966-1957
- M-V – rocznik 1956 i starsi

Uwaga!
Kategorie wiekowe obowiązują przy co najmniej 5 osobach w danej grupie wiekowej. W przypadku mniejszej liczby uczestników w danej kategorii wiekowej, zawodnicy zostaną sklasyfikowani w kategorii niższej, czyli młodszej.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych, dodatkowych klasyfikacji.

10. Nagrody:

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale.
Nagrody finansowe w poszczególnych klasyfikacjach:
Klasyfikacja generalna:
Kobiety: Im - 700 zł, IIm - 500 zł, IIIm - 400 zł,
Mężczyźni: Im - 700 zł, IIm - 500 zł, IIIm - 400 zł,

Klasyfikacje wiekowe:
Kobiety:
- K-I (rocznik 2000–1987): Im - 300 zł, IIm - 200 zł, IIIm - 100 zł,
- K-II (rocznik 1986–1977): Im - 300 zł, IIm - 200 zł, IIIm - 100 zł,
- K-III (rocznik 1976 i starsze): Im - 300 zł, IIm - 200 zł, IIIm - 100 zł,
Mężczyźni:
- M-I (rocznik 2000–1987): Im - 300 zł, IIm - 200 zł, IIIm - 100 zł,
- M-II (rocznik 1986–1977): Im - 300 zł, IIm - 200 zł, IIIm - 100 zł,
- M-III (rocznik 1976–1967): Im - 300 zł, IIm - 200 zł, IIIm - 100 zł,
- M-IV (rocznik 1966–1957): Im - 300 zł, IIm - 200 zł, IIIm - 100 zł,
- M-V (rocznik 1956 i starsi): Im - 300 zł, IIm - 200 zł, IIIm - 100 zł.

W każdej kategorii za zajęcie miejsc I, II i III wręczane będą pamiątkowe dyplomy i statuetki.
Osoby nagradzane w klasyfikacji generalnej nie będą uwzględniane w klasyfikacjach wiekowych – nagrody nie dublują się.
Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania i wręczania dodatkowych innych nagród i wyróżnień.

11. Finansowanie:

Każdy uczestnik Biegu Głównego ponosi koszt opłaty startowej.
Wnoszenie opłaty startowej w terminie do 10-ciu dni po dokonaniu rejestracji elektronicznej przelewem na rachunek Organizatora, ale nie później, niż do dnia 9 listopada 2016r. (decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym). W przypadku niedochowania tego terminu zgłoszenie będzie anulowane, a zawodnik wykreślony z listy zgłoszonych.
Opłata w danej wysokości musi być wniesiona w terminie obowiązywania danej stawki (decyduje data zaksięgowania na rachunku Organizatora, a nie data złożenia dyspozycji w banku)
- do dnia 1 października – 30 zł,
- do dnia 9 listopada – 40 zł,
- w dniu zawodów – 50 zł.
Ostateczny termin rejestracji drogą elektroniczną – 6 listopada 2016r. Ostateczny termin dokonania opłaty przelewem – 9 listopada 2016r. – data zaksięgowania na rachunku Organizatora, a nie data złożenia dyspozycji w banku.
Opłaty przelewem należy uiszczać na rachunek
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.
Nr 72 1020 2629 0000 9102 0341 0396.
W tytule przelewu należy wpisać
„Opłata startowa OBN 2016 - ……………….” (w miejsce wykropkowane należy wpisać imię i nazwisko uczestnika).
W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia pamiątkowy medal, napój, wodę na trasie biegu, posiłek po biegu i opiekę medyczną.

12. Postanowienia końcowe:

a. wszyscy uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń służby porządkowej, Policji i ekipy sędziowskiej,
b. podczas biegu uczestnicy mogą poruszać się wyłącznie wyznaczoną trasą,
c. poruszanie się uczestników po drogach publicznych, po których wyznaczone są trasy biegów, dopuszczalne jest tylko podczas ich wyłączenia z ruchu ulicznego w godzinach od 13.00 do 14.30, a poza wymienionymi godzinami uczestnicy imprezy muszą poruszać się zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
d. uczestnicy
- wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo,
- udzielają Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
- zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
- zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach,
- emisję w przekazach telewizyjnych.
e. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegów,
f. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia niezawinionego przez Organizatora, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika,
g. przekazanie swojego numeru startowego innej osobie (poza sytuacją opisaną w punkcie 8. niniejszego regulaminu) spowoduje dyskwalifikację uczestnika,
h. pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów na e-mail: ostrowiecbiega@mosir.ostrowiec.pl w dniu zawodów do godziny 20.00. Protesty rozstrzyga Organizator wraz z sędzią głównym. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni.
i. na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu, pod rygorem wykluczenia z imprezy. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia zarówno w trakcie biegu, jak i po jego zakończeniu,
j. treść niniejszego Regulaminu jest udostępniana wszystkim potencjalnym uczestnikom biegu w siedzibie Organizatora, w Biurze Zawodów oraz na stronie www.ostrowiecbiega.pl .
k. zgłoszenie uczestników do startu jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem imprezy
i zaakceptowaniem warunków uczestnictwa.

13. Kierownictwo imprezy:
- Przedstawiciel Organizatora - Grzegorz Bażant – Kierownik Organizacji Imprez i Promocji MOSiR Ostrowiec Św. tel. 605 69 69 67.
- Sędzia Główny – powołany przez Organizatora.

Plakat promujący wydarzenie.