Polska Biega 2016 - Regulamin


1. Organizator
- Gmina Ostrowiec Świętokrzyski,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim,

2. Cel imprezy
- popularyzacja biegania wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego,
- zagospodarowanie czasu wolnego od nauki szkolnej,

3. Termin
21 maja 2016 r. (sobota) - harmonogram w punkcie 5.

4. Trasa
Bieg będzie przeprowadzony na trasie wyznaczonej na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Gutwin i w jego pobliżu.
Start i meta usytuowane będą przy plaży piaszczystej obok budynku administracyjnego ośrodka. Mapka trasy biegu w załączniku do regulaminu.
Trasa (o nawierzchni szutrowej, z kostki brukowej i ścieżki leśne nieutwardzone) będzie wyznaczona taśmami ostrzegawczymi a w okolicy sektora Start-Meta – płotkami metalowymi.

5. Program imprezy

5.1. Zabawy i bieg PRZEDSZKOLAKÓW
GodzinaTreśćMiejsceUwagi
9.00 – 10.00Zgłoszenia indywidualne do zabaw i biegów dla przedszkolakówNamiot Biura Zawodów przy parkingu ośrodka
10.30 – 11.15Rozgrzewka i zabawy dla Przedszkolaków Teren wyspy
11.15 – 11.45Bieg PrzedszkolakówTrasa biegu w kierunku sektora Start-Meta – dystans około 100m
11.30- 13.30Atrakcje dla najmłodszych (dmuchana zjeżdżalnia, trampolina itp.)Plac zabaw przy parkingu ośrodka


5.2. POLSKA BIEGA - Bieg Główny
GodzinaTreśćMiejsceUwagi
10.00 – 11.30Zgłoszenia indywidualne do Biegu Głównego 3500 m.Namiot biura zawodów – teren przy parkingu
11.50 – 12.00Otwarcie Biegu GłównegoPlaża w pobliżu budynku administracyjnego
12.00Wspólna rozgrzewkaPlaża w pobliżu budynku administracyjnego
12.15 – 13.00Bieg GłównyStart i meta plaża w pobliżu budynku administracyjnegoBieg bez rywalizacji indywidualnej
13.00 - 14.00Konkursy sprawnościowe dla uczniów kl. I-VI PSP i PGPlaża w pobliżu budynku administracyjnego


Godziny rozpoczęcia poszczególnych konkurencji mogą ulec zmianie.

6. Przebieg imprezy i zasady udziału w poszczególnych jej elementach.

6.1. Zabawy i biegi dla przedszkolaków.

Uczestnictwo : dzieci z przedszkoli i oddziałów „0” pod opieką wychowawców przedszkolnych lub rodziców.

Zgłoszenia:
- grupowe ze szkół i przedszkoli w formie zbiorczej (wzór zgłoszenia w załączeniu) w terminie do dnia 17 maja 2016 r. w Dziale Marketingu i Organizacji Imprez MOSiR ul. Świętokrzyska 11 pokój 2.39 lub emailem (w tym samym terminie) na adres ostrowiecbiega@mosir.ostrowiec.pl . Organizator zaleca aby opiekunowie grup posiadali zgodę prawnych opiekunów dzieci na udział w imprezie (wzór
w załączeniu),
- indywidualne w dniu i miejscu imprezy – Biuro Zawodów w godzinach od 9.00 do 10.00. Zgłaszać mogą tylko prawni opiekunowie dzieci. Miejsce zgłoszeń – Namiot Biura Zawodów przy parkingu.

Przebieg: uczestnicy pod opieką instruktorów wezmą udział we wspólnej rozgrzewce i zabawach oraz pokonają biegiem dystans około 100 m.
- nagrody: dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa i słodki poczęstunek.

6.2. Bieg Główny – około 3 500 m. Bieg bez rywalizacji indywidualnej.

Uczestnictwo: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, nauczyciele, rodzice uczniów oraz wszyscy inni amatorzy biegania (obowiązuje strój sportowy).

Zgłoszenia: Obowiązują zasady zgłoszeń, jak na międzyszkolnych zawodach sportowych – imienna lista uczestników z zaznaczonym rocznikiem urodzenia i klasyfikacją do zajęć wychowania fizycznego, podpisana przez opiekuna (nauczyciela wychowania fizycznego) i dyrektora szkoły (wzór zgłoszenia
w załączeniu). Zaleca się aby nauczyciele uzyskali pisemną zgodę rodziców opiekunów na udział dziecka
w imprezie (wzór w załączeniu).
Termin zgłoszeń grupowych do dnia 17 maja 2016r. w Dziale Marketingu i Organizacji Imprez MOSiR ul. Świętokrzyska 11 pokój 2.39 lub emailem (w tym samym terminie) na adres ostrowiecbiega@mosir.ostrowiec.pl .
- indywidualne - w dniu i miejscu imprezy – Biuro Zawodów w godzinach od 10.00 do 11.30. Osoby niepełnoletnie mogą zgłaszać tylko prawni opiekunowie dzieci podpisując stosowne oświadczenie o stanie zdrowia, zgodzie na udział oraz przetwarzanie danych osobowych i utrwalanie wizerunku.

W razie braku badań lekarskich honorowane również będą:
- zgoda rodziców na start i oświadczenie rodziców o stanie zdrowia (osoby w wieku do 18 roku życia),
- indywidualne oświadczenia o zdolności do startu (osoby pełnoletnie).
Wszyscy uczestnicy na starcie muszą posiadać wypełniona kartę startową (wzór karty startowej w załączeniu), a po ukończeniu biegu wrzucić ją do urny na linii mety.

Przebieg: udział w biegu polegać będzie na pokonaniu trasy o długości około 3500 m. wyznaczonej na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Gutwin i w terenie przyległym – mapka w załączeniu do Regulaminu. Trasę należy pokonać biegiem lub marszem „Nieważne jest, jaką lokatę zajmiesz i w jakim czasie pokonasz trasę”. Organizatorzy nie będą prowadzić rywalizacji indywidualnej i zapisywać kolejności na mecie.

Start do biegu odbywać się będzie w grupach 20-30 osobowych.
W pierwszej kolejności na trasę biegu wyruszą osoby zaproszone przez Organizatora – przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń i innych instytucji, nauczyciele, dyrektorzy, sportowcy itp.

Punktacja: podczas biegu prowadzona będzie punktacja na najaktywniejszą szkołę. W klasyfikacji tej uczestniczą tylko szkoły podstawowe i gimnazja prowadzone przez Gminę Ostrowiec Św. Najaktywniejszą Szkołą „Polska Biega 2016” zostanie szkoła, której uczniowie wezmą udział w zawodach, ukończą bieg, a ich liczba w stosunku do wszystkich uczniów szkoły stanowić będzie najwyższy odsetek.

Duży wpływ na wynik tej klasyfikacji będą mieli nauczyciele i dyrektorzy. Ukończenie Biegu przez każdego nauczyciela punktowane będzie jako ukończenie biegu przez 10 uczniów szkoły, a jeśli dokona tego dyrektor – 20 uczniów. Najaktywniejsze szkoły otrzymają nagrody pieniężne przeznaczoną na zakup sprzętu sportowego.
Pierwszych 1000 osób, które pokonają trasę biegu otrzyma wodę mineralną oraz słodycze bezpośrednio po pokonaniu trasy i przekazaniu organizatorowi karty startowej.

Nagrody:
Nagrody finansowe dla szkół z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego:
I m. -1000 zł,
II m. – 800 zł,
III m. - 500 zł.

Wyniki tej klasyfikacji zostaną opracowane na podstawie zebranych od uczestników kart startowych i przedstawione będą w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej www.mosir.ostrowiec.pl i www.ostrowiecbiega.mosir.ostrowiec.pl w ciągu 1 tygodnia od daty imprezy.

Nagroda rzeczowa dla szkoły najliczniej reprezentowanej na imprezie (największa liczba uczniów, którzy ukończą bieg) – Voucher dla grupy 10 osobowej na rozgrywki paintballowe w Strefie 21 (www.strefa21.pl).

7. FINANSOWANIE

- Udział w imprezie jest nieodpłatny.
- Koszty organizacyjne ponosi Organizator.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegów.
8.2. Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy. Każdy uczestnik może dokonać indywidualnego ubezpieczenia NW. Organizator posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.
8.3. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu na e-mai: ostrowiecbiega@mosir.ostrowiec.pl . Protesty rozstrzyga Organizator wraz z sędzią głównym. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 3 dni od daty wpłynięcia.
8.4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod rygorem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
8.5. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom biegu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.ostrowiecbiega.mosir.ostrowiec.pl
8.6. Uczestnicy lub prawni ich opiekunowie - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135, 2281 z póź. zm.) – podpisując zgodę na udział w imprezie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Ostrowcu Św.:
a) danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do zawodów dla potrzeb przeprowadzenia imprezy oraz dla celów informacyjnych,
b) wizerunku utrwalonego na materiałach multimedialnych będących dokumentacją z imprezy do celów informacyjnych oraz promocji działalności organizatora.
8.7. Zgłoszenie uczestników do startu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem imprezy i zaakceptowaniem warunków uczestnictwa.

9. Kierownictwo imprezy

- Przedstawiciel Organizatora - Grzegorz Bażant – Kierownik Działu Marketingu i Organizacji Imprez MOSiR Ostrowiec Św. tel. 605 69 69 67.