Biegi Niepodległości 2014 - Regulamin


1. Organizator:

- Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2. Cel imprezy:

- uczczenie Narodowego Święta Niepodległości,
- popularyzacja biegania wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego,
- zagospodarowanie młodzieży czasu wolnego od nauki szkolnej,

3. Termin:

9 listopada 2014 r. (niedziela) - harmonogram biegów w punkcie 6.

4. Trasa:

Biegi będą rozegrane na trasach wyznaczonych na terenie Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostrowcu Św.
Biuro zawodów i zbiórka uczestników przed każdym biegiem na terenie Amfiteatru.
Start i meta usytuowane będą w okolicach muszli koncertowej Amfiteatru. Mapka tras biegowych stanowi załącznik do regulaminu.

5. Zakres rywalizacji:

Biegi zostaną rozegrane w następujących kategoriach:

- dzieci – przedszkolaki i uczniowie oddziałów „0” – bez rywalizacji – liczy się start i ukończenie biegu – dystans około 100m,
- uczniowie klas I i II szkół podstawowych roczniki 2006-2007 oddzielnie dziewczęta i chłopcy – bez rywalizacji – liczy się start i ukończenie biegu – dystans około 100m,
- uczniowie klas III i IV szkół podstawowych roczniki 2004-2005 oddzielnie dziewczęta i chłopcy – bez rywalizacji – liczy się start i ukończenie biegu – dystans około 150m,
- uczniowie klas V-VI szkół podstawowych – oddzielnie dziewczęta i chłopcy – nagradzani będą zajmujący miejsca I–III – dystans około 1000m,
- uczniowie gimnazjów – rocznik 1999-2001 oddzielnie dziewczęta (dystans ok. 1000m) i chłopcy (dystans ok. 2000m) – nagradzani będą zajmujący miejsca I–III,
- kobiety i mężczyźni 16-letni i starsi – rocznik 1998 i starsi – dwa dystanse do wyboru 4000m i 10000m. w kategoriach

Kobiety:
- K-I – 1979 - 1998
- K-II – 1978 i starsze,
Mężczyźni:
- M 16 – rocznik 1998 – 1985,
- M 30 – rocznik 1984 – 1975,
- M 40 – rocznik 1974 – 1965,
- M 50 + – rocznik 1964 i starsi

6. Program minutowy imprezy:

- godz. 10.00 – otwarcie imprezy,
- godz. 10.05 – zbiórka przedszkolaków i uczniów oddziałów „0”przed sceną w Amfiteatrze i przejście na trasę biegu,
- godz. 10.15 – start biegu przedszkolaków i uczniów oddziałów „0” - dyst. około 100m,

Szkoły podstawowe:
- godz. 10.30 - zbiórka dziewcząt i chłopców z klas I i II szkół podstawowych przed sceną w Amfiteatrze i przejście na trasę biegu,
- godz. 10.40 - bieg dziewcząt z klas I–II szkół podstawowych- rocznik 2006-2007 - dyst. około 100m,
- godz. 10.45 - bieg chłopców z klas I–II szkół podstawowych- rocznik 2006-2007 - dyst. około 100m,
- godz. 11.00 - zbiórka dziewcząt i chłopców z klas III i IV szkół podstawowych przed sceną w Amfiteatrze i przejście na trasę biegu,
- godz. 11.10 - start biegu dziewcząt z klas III–IV szkół podstawowych - rocznik 2004-2005 - dyst. 150m,
- godz. 11.15 - start biegu chłopców z klas III–IV szkół podstawowych - rocznik 2004-2005 - dyst. 150m,
- godz. 11.30 - zbiórka dziewcząt i chłopców z klas V i VI szkół podstawowych przed sceną w Amfiteatrze i przejście na trasę biegu,
- godz. 11.35 - start biegu dziewcząt z klas V–VI szkół podstawowych - rocznik 2002-2003 – dyst. ok. 1000m,
- godz. 11.55 - start biegu chłopców z klas V–VI szkół podstawowych- rocznik 2002-2003 - dyst. ok. 1000m,

Gimnazja:
- godz. 12.15 - zbiórka dziewcząt i chłopców z gimnazjów przed sceną w Amfiteatrze i przejście na trasę biegu,
- godz. 12.25 - start biegu dziewcząt - uczennice gimnazjów – rocznik 1999-2001 – dystans około 1000m,
- godz. 12.45 - start biegu chłopców - uczniowie gimnazjów – rocznik 1999-2001 - dystans około 2000m,

Open:
- godz. 13.10 - zbiórka do biegu open kobiet i mężczyzn – rocznik 1998 i starsi – dystans około 4000m i 10000m,
- godz.13.15 – start do biegów open kobiet i mężczyzn na dystansie 4000m i 10000m. – start wspólny

- godz. 14.30 - wręczenie nagród za miejsca w biegach klas V–VI szkół podstawowych oraz gimnazjów,
- godz. 15.00 – wręczenie nagród dla uczestników Biegu Open i losowanie nagród rzeczowych pośród wszystkich, którzy wezmą udział i ukończą bieg – muszla koncertowa Amfiteatru.

Uwaga! Podsumowanie udziału w biegach dla przedszkolaków i uczniów oddziałów „0” oraz uczniów klas I – II i III - IV szkół podstawowych odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu tych biegów na scenie muszli koncertowej Amfiteatru.
Godziny rozpoczęcia poszczególnych biegów mogą ulec przyspieszeniu w przypadku konieczności połączenia biegów z powodu zgłoszenia małej liczby uczestników.

7. Uczestnictwo:

W imprezie mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy dokonają zgłoszenia zgodnie z treścią punktu 8.
Warunkiem udziału w biegu jest:
- zobowiązanie przestrzegania niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja wszelkich jego zapisów,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją zawodów i informacyjnych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatora na adres mailowy zawodników informacji o działalności Organizatora,
- wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo,
- udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
- zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
- zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach,
- emisję w przekazach telewizyjnych,
- odbiór numeru startowego i odpowiednie jego umieszczenie na piersi przed biegiem,
- udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością ryzyka i niebezpieczeństw wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.

8. Zgłoszenia:

Do biegów dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych można dokonywać grupowo lub indywidualnie.

- Zgłoszenia grupowe – zgłoszeń grupowych może dokonać dyrekcja szkoły na zasadach obowiązujących podczas międzyszkolnych zawodów sportowych – imienna lista uczestników z rocznikiem urodzenia i klasyfikacją do zajęć wychowania fizycznego, podpisana przez opiekuna-nauczyciela i dyrektora szkoły (wzór zgłoszenia w załączeniu). Zaleca się, aby nauczyciele uzyskali pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział dziecka w imprezie (wzór w załączeniu). Zgłoszeń grupowych może dokonać tylko osobiście nauczyciel reprezentujący szkołę (w związku z koniecznością odbioru numerów startowych) w terminie od 3 do 6 listopada w Dziale Marketingu i Organizacji Imprez MOSiR ul. Świętokrzyska 11 pokój 2.39. Po tym terminie zgłoszenia grupowe nie będą przyjmowane.

- Zgłoszenia indywidualne osobiście w dniu zawodów w godzinach od 8.00 do 9.30 w biurze zawodów – oznaczony namiot w pobliżu muszli koncertowej w Parku Miejskim. Indywidualnych zgłoszeń osób niepełnoletnich mogą dokonać tylko ich opiekunowie prawni, równocześnie dostarczając pisemną zgodę na udział dziecka w zawodach wraz z zaświadczeniem lub oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na wzięcie udziału w imprezie biegowej (wzór w załączeniu).

Do biegów Open – zgłoszenia indywidualne.

Zgłoszenia w formie elektronicznej - wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej MOSiR Ostrowiec Św. (FORMULARZ), a następnie w biurze zawodów - w dniu 9 listopada w godzinach od 8.00 do 9.30 - odebranie numeru startowego, chipa elektronicznego i złożenie zaświadczenia lub oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na udział w imprezie biegowej (wzór w załączeniu). Osoby niepełnoletnie dostarczają zgodę rodziców na udział w biegu wraz z zaświadczeniem lub oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na wzięcie udziału w imprezie biegowej (wzór w załączeniu).

Zgłoszenia osobiste w dniu zawodów w godzinach od 8.00 do 9.30 w biurze zawodów – oznaczony namiot w pobliżu muszli koncertowej Amfiteatru w Parku Miejskim – złożenie zaświadczenia lub oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na udział w imprezie biegowej (wzór w załączeniu), odbiór numeru startowego i chipa elektronicznego. Indywidualnych zgłoszeń osób niepełnoletnich mogą dokonać tylko ich opiekunowie prawni, równocześnie dostarczając pisemną zgodę na udział dziecka w zawodach wraz z zaświadczeniem lub oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na wzięcie udziału w imprezie biegowej (wzór w załączeniu).

9. Klasyfikacje:

- Podczas Biegu Przedszkolaków oraz uczniów oddziałów „0” i klas I – II oraz III - IV szkół podstawowych nie będą prowadzone klasyfikacje. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, zostaną wyróżnieni, a na zakończenie zawodów wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych.
W pozostałych biegach prowadzone będą oddzielnie klasyfikacje kobiet (dziewcząt) i mężczyzn (chłopców) w następujących kategoriach:
- klasy V – VI szkół podstawowych – rocznik 2002-2003,
- gimnazja – rocznik 1999-2001,

Klasyfikacje biegu open:
Kobiety na dystansie 4000 m i 10000m.:
- K-I – rocznik 1979 – 1998
- K-II – rocznik 1978 – starsze,
Mężczyźni na dystansie 4000m i 10000 m:
- M 16 – rocznik 1998 – 1985,
- M 30 – rocznik 1984 – 1975,
- M 40 – rocznik 1974 – 1965,
- M 50 + – rocznik 1964 i starsi

Uwaga! Kategorie wiekowe w biegu open obowiązują przy co najmniej 3 osobach w danej grupie wiekowej. W przypadku mniejszej liczby uczestników w danej kategorii wiekowej, zawodnicy zostaną sklasyfikowani w kategorii niższej.

Bieg open rozegrany zostanie na dwóch dystansach – 4 000m i 10 000m. Uczestnik dokonujący zapisu do imprezy decyduje, na jakim dystansie będzie rywalizował. Biegi odbywają się ze startu wspólnego.

10. Nagrody:
W każdej kategorii za zajęcie miejsc I, II i III wręczane będą pamiątkowe medale, dyplomy
i nagrody rzeczowe. Podstawą klasyfikacji jest kolejność zawodników na mecie.

11. Finansowanie:
Udział w imprezie jest nieodpłatny – nie jest pobierana opłata startowa. Koszty organizacyjne ponosi organizator.

12. Postanowienia końcowe:

- Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegów.
- Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością.
- Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia niezawinionego przez Organizatora, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
- Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
- Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu na e-mai: ostrowiecbiega@mosir.ostrowiec.pl Protesty rozstrzyga Organizator wraz z sędzią głównym. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni.
- Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu, pod rygorem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia zarówno w trakcie biegu, jak i po jego zakończeniu.
- Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom biegu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.ostrowiecbiega.mosir.ostrowiec.pl
- Zgłoszenie uczestników do startu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem imprezy
i zaakceptowaniem warunków uczestnictwa.

13. Kierownictwo imprezy:

- Przedstawiciel Organizatora - Grzegorz Bażant – Kierownik Działu Marketingu i Organizacji Imprez MOSiR Ostrowiec Św. tel. 605 69 69 67.