Polska Biega 2014 - Załącznik do Regulaminu (MosirGutwinRun)


Załącznik nr 1 do regulaminu
Biegu Wiosny 2014

„MosirGutwinRun2014”
„Półmaraton i Maraton na raty”

REGULAMIN II RUNDY
24 MAJA 2014r.1. Cel imprezy:
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i zdrowego spędzania czasu wolnego,
- promowanie aktywności ruchowej w otoczeniu przyrody,
- umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej,
- integracja ostrowieckiego środowiska biegowego,
- promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

2. Organizator:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim

3. Partnerzy:
- Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski,
- Zarząd Rejonowy PCK w Ostrowcu Św. – Grupa Ratownicza

4. Patroni medialni:
- Gazeta Ostrowiecka,
- Wiadomości Świętokrzyskie,
- Echo Dnia,
- OstrowiecTV,
- Telewizja Lokalna „Krzemionki”

5. Termin:
- 24 maja 2014r (sobota) w ramach akcji Polska Biega
9.00 – 9.45 – zgłoszenia indywidualne do MosirGutwinRun2014,
10.00 – 11.00 - Bieg open „Półmaraton na raty” – dystans około 5 km
11.00 – 12.30 - Bieg Open „Maraton na raty” – dystans około 10 km
12.30 – 12.50 - dekoracje i wręczenie nagród dla uczestników biegów na dystansie
5 i 10 km.

6. Przebieg rywalizacji:
1) W pierwszej kolejności o godzinie 10.00 przeprowadzony zostanie bieg na dystansie 5 km, a następnie o godzinie 11.00 bieg na dystansie 10 km.
2) Ustala się następujące limity czasowe:
- w biegu na dystansie 5 km – 45 minut,
- w biegu na dystansie 10 km – 90 minut.
3) Uczestnicy, którzy w wyznaczonym limicie czasowym nie ukończą biegu są zobowiązani opuścić trasę biegu.

7. Zasady uczestnictwa:
1) W imprezie prawo startu mają osoby w kategoriach wiekowych określonych w punkcie 11 niniejszego regulaminu. Osoby niepełnoletnie mają prawo startu pod warunkiem posiadania zgody prawnych opiekunów na udział w zawodach i złożenie ich do Biura Zawodów przed przystąpieniem do rywalizacji przy odbiorze numeru startowego. Numery startowe wydawane są jeden raz – w kolejnych biegach uczestnik startuje z tym samym numerem.
2) Warunkiem udziału w biegu jest:
- wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja regulacji zawartych w regulaminie oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,
- oświadczenie o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na udział w imprezie oraz o udziale w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w Biegu. W przypadku wyrządzenia komukolwiek przez Uczestnika jakiejkolwiek szkody w związku z udziałem w Biegu, zobowiązuje się on nieodwołalnie do zadośćuczynienia wyrządzonej szkody.
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatora na adres mailowy uczestników informacji o działalności organizatora,
- dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w punkcie 8 niniejszego regulaminu,
- odbiór numeru startowego i odpowiednie jego umieszczenie na piersi przed biegiem,
- przestrzegania niniejszego regulaminu.

8. Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać
- w drodze rejestracji elektronicznej na stronie www.ostrowiecbiega.mosir.ostrowiec.pl w zakładce „MosirGutwinRun” najpóźniej do godziny 12.00 w piątek 23 maja 2014r,
- osobiście w dniu zawodów w godzinach 9.00 do 9.45 w Biurze Zawodów w sąsiedztwie sektora start-meta,
- wszyscy uczestnicy muszą być zweryfikowani przed biegiem w Biurze Zawodów. Do weryfikacji należy się zgłosić z dokumentem tożsamości i w przypadku kolejnych startów uczestnika – z numerem startowym.

9. Trasy:
Trasa wyznaczona jest na terenie Ośrodka Rekreacyjnego GUTWIN i w sąsiadującym z ośrodkiem kompleksie leśnym.
- Start i meta w sąsiedztwie budynku administracyjnego Ośrodka Rekreacyjnego Gutwin.

Trasa I – około 5 km.
- Trasa oznaczona co 1 km .
- Nawierzchnia – ok. 1000 m nawierzchnia szutrowa, ok. 1000 m kostka brukowa,
ok. 3000 m ścieżki i drogi leśne.
- Mapka trasy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Trasa II – około 10 km.
- Trasa oznaczona co 1 km .
- Nawierzchnia – ok. 1000 m nawierzchnia szutrowa, ok. 1000 m kostka brukowa,
ok. 8000 m ścieżki i drogi leśne.
- Mapka trasy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

10. Pomiar czasu:
- Podczas wszystkich biegów prowadzony będzie ręczny pomiar czasu.
- Podstawą do utworzenia wszystkich klasyfikacji jest czas rzeczywisty (brutto, liczony od chwili komendy startu).

11. Klasyfikacje:
I. Na potrzeby II rundy MosirGutwinRun2014 prowadzone będą następujące klasyfikacje:
1. Open kobiet i mężczyzn na dystansie ok. 5 km.
2. Open kobiet i mężczyzna na dystansie ok. 10 km.
3. Najszybszy mieszkaniec Ostrowca Św. biegów na dystansie ok. 5 i ok. 10 km.
4. Najstarszy uczestnik obu biegów - na dystansie ok. 5 i ok. 10 km.
5. Drużyna rodzinna (suma czasów 2 osób, z których jedna ukończy bieg na dyst. ok. 5 km, a druga bieg na dyst. ok. 10 km). Drużynę rodzinną w myśl tego regulaminu stanowią:
- małżeństwo,
- rodzeństwo,
- ojciec (lub matka) i dziecko,
- dziadek (lub babcia) i wnuczek.
Uwaga:
- Osoby niepełnoletnie biorące udział w/w klasyfikacjach musi spełniać wymogi regulaminu (w biegu na 10 km – co najmniej 16 lat, a w biegu na 5 km – co najmniej 13 lat).
- Zgłoszenie drużyny rodzinnej powinno zostać dokonane w Biurze Zawodów przed biegiem na ok. 5 km.
II. Podczas imprezy prowadzone będą następujące klasyfikacje w kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn oddzielnie dla „Półmaratonu na raty” i „Maratonu na raty”. Klasyfikacje te będą uwzględniane w cyklu imprez MosirGutwinRun2014.
Kobiety:
K - I 13-15 lat – tylko w „Półmaratonie na raty”
K – II 16-35 lat
K - III 36 lat i więcej
Mężczyźni:
M-13 13-15 lat – tylko w „Półmaratonie na raty”
M-16 16-29 lat
M-30 30-39 lat
M-40 40-49 lat
M-50 50-59 lat
M-60 60 lat i powyżej
Uwaga!
- kategorie wiekowe obowiązują przy co najmniej 3 osobach w danej grupie wiekowej. W przypadku mniejszej liczby uczestników w danej kategorii wiekowej zawodnicy zostaną sklasyfikowani w kategorii młodszej.
- przy kwalifikacji do poszczególnych kategorii wiekowych brany jest pod uwagę rok urodzenia. Np. zawodnik urodzony w roku 1964 – kat K- 50, a urodzony w 1965 r. – K-40.

12. NAGRODY:
I. I miejsce w biegu na dyst. ok. 5 km w kat. Open kobiet – nagroda rzeczowa,
II. I miejsce w biegu na dyst. ok. 5 km w kat. Open mężczyzn – nagroda rzeczowa,
III. I miejsce w biegu na dyst. ok. 10 km w kat. Open kobiet – nagrody rzeczowe,
IV. I miejsce w biegu na dyst. ok. 10 km w kat. Open mężczyzn – nagrody rzeczowe,
V. Najwyżej sklasyfikowany mieszkaniec Ostrowca Św. na dyst. 5 km. – nagrody rzeczowe,
VI. Najwyżej sklasyfikowany mieszkaniec Ostrowca Św. na dyst. 10 km. – nagrody rzeczowe,
VII. Najstarszy uczestnik biegów na dyst. 5 lub 10 km. (warunkiem jest ukończenie biegu) – nagroda rzeczowa,
VIII. Drużyna rodzinna (2 osoby), która w dwóch biegach (5 i 10 km) uzyska w składzie 2 osobowym najlepszy sumaryczny czas – nagroda rzeczowa w czterech podkategoriach:
- małżeństwo,
- rodzeństwo,
- ojciec (lub matka) i dziecko,
- dziadek (lub babcia) i wnuczek.
Uwaga! Nagrody wręczane będą zawodnikom tylko jeden raz. W pierwszej kolejności zawodnik otrzymuje nagrodę z wyższej kategorii (od I do VIII).

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zgodnie z punktem 8 regulaminu Biegu Wiosny organizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”.

15. Kierownictwo imprezy:
- Przedstawiciel Organizatora - Grzegorz Bażant – Kierownik Działu Marketingu i Organizacji Imprez MOSiR Ostrowiec Św. tel. 605 69 69 67.
- Sędzia Główny – osoba wyznaczona przez organizatora.