Polska Biega 2014 - Regulamin


1. Organizator:
- Gmina Ostrowiec Świętokrzyski,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim,

2. Cel imprezy:
-popularyzacja biegania wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego,
-zagospodarowanie czasu wolnego od nauki szkolnej,

3. Termin:
24 maja 2014 r. (sobota) - harmonogram w punkcie 5.

4. Trasa:
Biegi będą rozegrane na trasach wyznaczonych na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Gutwin i w jego pobliżu.
Start i meta usytuowane będą przy plaży piaszczystej obok budynku administracyjnego ośrodka. Mapka trasy biegu w załączniku do regulaminu.
Trasa (o nawierzchni szutrowej, z kostki brukowej i ścieżki leśne nieutwardzone) będzie wyznaczona taśmami ostrzegawczymi a w okolicy sektora Start-Meta – płotkami metalowymi.

5. Program imprezy:

5.1. Zabawy i bieg PRZEDSZKOLAKÓW

GodzinaTreśćMiejsceUwagi
9.30 – 10.30Zgłoszenia indywidualne do zabaw i biegów dla przedszkolakówNamiot Biura Zawodów na wyspie
10.30 – 11.00 Rozgrzewka i zabawy dla PrzedszkolakówTeren wyspy
11.05 – 11.15Bieg PrzedszkolakówTrasa biegu w kierunku sektora Start-Meta

5.2. II runda MosirGutwinRun2014 „PÓŁMARATON I MARATON NA RATY

GodzinaTreśćMiejsceUwagi
9.00 – 9.45Zgłoszenia indywidualne do MosirGutwinRun2014Namiot biura zawodów – teren przy parkingu
10.00 – 11.00Bieg open „Półmaraton na raty” – dystans około 5 km Bieg z rywalizacją w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyznStart i Meta w pobliżu budynku administracyjnegoRywalizacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn
11.00 – 12.30Bieg Open „Maraton na raty” – dystans około 10 km Bieg z rywalizacją w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyznStart i Meta w pobliżu budynku administracyjnegoRywalizacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn
12.30 – 12.50Dekoracje i wręczenie nagród dla uczestników biegów na dystansie 5 i 10 km.Scena w pobliżu sektora Start - Meta

5.3. POLSKA BIEGA - Bieg Główny – 3 000 m.

GodzinaTreśćMiejsceUwagi
10.00 – 12.30Zgłoszenia indywidualne do Biegu Głównego 3000 m.Namiot biura zawodów – teren przy parkingu
12.50 – 13.00Otwarcie Biegu GłównegoPlaża w pobliżu budynku administracyjnego
13.00 – 13.50Bieg GłównyStart i meta plaża w pobliżu budynku administracyjnegoBieg bez rywalizacji indywidualnej
14.00Wręczenie nagród, wyróżnień i losowanie nagród rzeczowych pośród wszystkich, którzy wezmą udział i ukończą Bieg Główny i biegi w ramach MosirGutwinRun20Scena w pobliżu sektora Start - Meta

Godziny rozpoczęcia poszczególnych konkurencji mogą ulec zmianie.

6. Przebieg imprezy i zasady udziału w poszczególnych jej elementach.

6.1. Zabawy i biegi dla przedszkolaków.
Uczestnictwo : dzieci z roczników 2008 i 2009 pod opieką wychowawców przedszkolnych lub rodziców.
Zgłoszenia:
- grupowe ze szkół i przedszkoli w formie zbiorczej (wzór zgłoszenia w załączeniu) w terminie do dnia 21 maja 2014r. w Dziale Marketingu i Organizacji Imprez MOSiR ul. Świętokrzyska 11 pokój 2.39 lub emailem (w tym samym terminie) na adres ostrowiecbiega@mosir.ostrowiec.pl . Organizator zaleca aby opiekunowie grup posiadali zgodę prawnych opiekunów dzieci na udział w imprezie (wzór w załączeniu),
- indywidualne w dniu i miejscu imprezy – Biuro Zawodów w godzinach od 10.30 do 11.30. Zgłaszać mogą tylko prawni opiekunowie dzieci. Miejsce zgłoszeń – wyspa pomiędzy zbiornikami wodnymi.
Przebieg: uczestnicy pod opieką instruktorów wezmą udział we wspólnej rozgrzewce i pokonają marszobiegiem dystans około 300 m.
- nagrody: dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają pamiątkowe dyplomy i słodki poczęstunek.

6.2. Biegi w ramach MosirGutwinRun2014
Regulamin II edycji w załączeniu (MosirGutwinRun2014) – tylko biegi na 5 i 10 km. Nie będą rozgrywane biegi dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Dla przedszkolaków przewidziano biegi wymienione w pkt. 6.1 a dla uczniów ze szkół podstawowych udział w Biegu Głównym na dystansie około 3 km. – start o godzinie 13.00.

6.3. Bieg Główny – 3 000 m. Bieg bez rywalizacji indywidualnej.
Uczestnictwo: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, nauczyciele, rodzice uczniów oraz wszyscy inni amatorzy biegania.
Zgłoszenia: Obowiązują zasady zgłoszeń, jak na międzyszkolnych zawodach sportowych – imienna lista uczestników z zaznaczonym rocznikiem urodzenia i klasyfikacją do zajęć wychowania fizycznego, podpisana przez opiekuna (nauczyciela wychowania fizycznego) i dyrektora szkoły (wzór zgłoszenia w załączeniu). Zaleca się aby nauczyciele uzyskali pisemną zgodę rodziców opiekunów na udział dziecka w imprezie (wzór w załączeniu).
Termin zgłoszeń grupowych do dnia 21 maja 2013r. w Dziale Marketingu i Organizacji Imprez MOSiR ul. Świętokrzyska 11 pokój 2.39 lub emailem (w tym samym terminie) na adres ostrowiecbiega@mosir.ostrowiec.pl .
- indywidualne - w dniu i miejscu imprezy – Biuro Zawodów w godzinach od 10.00 do 12.30. Osoby niepełnoletnie mogą zgłaszać tylko prawni opiekunowie dzieci podpisując stosowne oświadczenie o stanie zdrowia, zgodzie na udział oraz przetwarzanie danych osobowych i utrwalanie wizerunku.
W razie braku badań lekarskich honorowane również będą:
- zgoda rodziców na start i oświadczenie rodziców o stanie zdrowia (osoby w wieku do 18 roku życia),
- indywidualne oświadczenia o zdolności do startu (osoby pełnoletnie).
Wszyscy uczestnicy na starcie muszą posiadać wypełniona kartę startową (wzór karty startowej w załączeniu) a po ukończeniu biegu wrzucić ją do urny na linii mety.
Przebieg: udział w biegu polegać będzie na pokonaniu trasy o długości około 3000 m. wyznaczonej na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Gutwin i w terenie przyległym – mapka w załączeniu do Regulaminu. Trasę należy pokonać biegiem lub marszem „Nieważne jest, jaką lokatę zajmiesz i w jakim czasie pokonasz trasę”. Organizatorzy nie będą prowadzić rywalizacji indywidualnej i zapisywać kolejności na mecie.
Start do biegu odbywać się będzie w grupach 20-30 osobowych.
W pierwszej kolejności na trasę biegu wyruszą osoby zaproszone przez Organizatora – przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń i innych instytucji, nauczyciele, dyrektorzy, sportowcy itp.
Punktacja: podczas biegu prowadzona będzie punktacja na najaktywniejszą szkołę. W klasyfikacji tej uczestniczą tylko szkoły podstawowe i gimnazja prowadzone przez Gminę Ostrowiec Św. Najaktywniejszą Szkołą „Biegu Wiosny 2014” zostanie szkoła, której uczniowie wezmą udział w zawodach, ukończą bieg, a ich liczba w stosunku do wszystkich uczniów szkoły stanowić będzie najwyższy odsetek.
Duży wpływ na wynik tej klasyfikacji będą mieli nauczyciele i dyrektorzy. Ukończenie Biegu przez każdego nauczyciela punktowane będzie jako ukończenie biegu przez 10 uczniów szkoły, a jeśli dokona tego dyrektor – 20 uczniów. Najaktywniejsze szkoły otrzymają nagrody pieniężne przeznaczoną na zakup sprzętu sportowego.
Nagrody:
- Pierwszych 1000 osób, które pokonają trasę biegu otrzyma wodę mineralną oraz słodycze bezpośrednio po pokonaniu trasy i przekazaniu organizatorowi karty startowej.
- Nagrody finansowe dla szkół z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego:
I m. - 1000 zł,
II m. – 800 zł,
III m. - 500 zł.
Wyniki tej klasyfikacji zostaną opracowane na podstawie zebranych od uczestników kart startowych i przedstawione będą w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej www.mosir.ostrowiec.pl oraz www.ostrowiecbiega.mosir.ostrowiec.pl w ciągu 1 tygodnia od daty imprezy.
- Wszyscy uczestnicy którzy ukończą bieg i wrzucą kartkę z nazwiskiem i numerem szkoły wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych.

7. FINANSOWANIE:
- Udział w imprezie jest nieodpłatny.
- Koszty organizacyjne ponosi organizator.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
8.1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegów.
8.2. Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy. Uczniowie szkół objęci SA ubezpieczeniem szkolnym NW. Każdy uczestnik może dokonać indywidualnego ubezpieczenia NW. Organizator posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.
8.3. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
8.4. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu na e-mai: ostrowiecbiega@mosir.ostrowiec.pl . Protesty rozstrzyga Organizator wraz z sędzią głównym. Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni.
8.5. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod rygorem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
8.6. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom biegu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.ostrowiecbiega.mosir.ostrowiec.pl
8.7. Uczestnicy lub prawni ich opiekunowie - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) - wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Ostrowcu Św.:
a) danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do zawodów dla potrzeb przeprowadzenia imprezy oraz dla celów informacyjnych,
b) wizerunku utrwalonego na materiałach multimedialnych będących dokumentacją
z imprezy do celów informacyjnych oraz promocji działalności organizatora.
8.8. zgłoszenie uczestników do startu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem imprezy i zaakceptowaniem warunków uczestnictwa.

9. Kierownictwo imprezy:
- Przedstawiciel Organizatora - Grzegorz Bażant – Kierownik Działu Marketingu i Organizacji Imprez MOSiR Ostrowiec Św. tel. 605 69 69 67.