Informacje o przetwarzaniu danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Świętokrzyskiej 11, adres e-mail: ostrowiecbiega@mosir.ostrowiec.pl.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@mosir.ostrowiec.pl.

3. Dane osobowego uczestników imprezy będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia imprezy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania np. w związku z realizacją usług informatycznych oraz osoby odwiedzające strony internetowe lub portale społecznościowe administratora.

5. Dane osobowe uczestników imprezy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania czyli przeprowadzenia imprezy, przez czas istnienia strony internetowej www.ostrowiecbiega.pl oraz przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących archiwizacji albo do momentu wycofania zgody.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników imprezy, przysługuje im: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych lub ich usunięcia.

7. Uczestnikom imprezy przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Uczestnikom imprezy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji i udziału w imprezie.

10. Dane osobowe uczestników imprezy mogą być przekazywane do Państw trzecich (USA) w związku z publikacją treści na portalu Facebook.

11. Dane osobowe uczestników imprezy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane procesowi profilowania.

Plakat promujący wydarzenie.
Plakat promujący wydarzenie.