Ostrowieckie Biegi Niepodległości 2015 - Regulamin
1. Organizator:

- Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2. Cel imprezy:

- uczczenie Narodowego Święta Niepodległości,
- popularyzacja biegania wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego,
- zagospodarowanie czasu wolnego,

3. Termin:

8 listopada 2015 r. (niedziela) - harmonogram biegów w punkcie 5.

4. Trasa:

Biegi będą rozegrane na trasach wytyczonych na ulicach Ostrowa Św.
Bieg Główny.
Dystans – 10km.
Trasa przebiegać będzie ulicami Mickiewicza, Iłżecka, Rzeczki, Akacjowa, Gościniec (punkt nawrotowy na terenie parkingu), Gościniec, Akacjowa, Rzeczki, Iłżecka i Mickiewicza.
Start i Meta ul. Mickiewicza (obok Pływalni Rawszczyzna).
Trasa oznaczona znakami pionowymi co 1 km po prawej stronie.
Punkt z wodą usytuowany będzie w okolicy miejsca nawrotowego w połowie dystansu w Ośrodku Wypoczynkowym Gutwin.
Biegi dla dzieci i młodzieży.
Trasy biegów dla dzieci i młodzieży na ul. Mickiewicza - Start i Meta ul. Mickiewicza w okolicach Pływalni Rawszczyzna.
Mapki tras biegowych stanowią załącznik do regulaminu.

5. Program minutowy imprezy:

Parking przed Pływalnią Rawszczyzna i ul. Mickiewicza
- godz. 8.30 - otwarcie Biura Zawodów – parking przed Pływalnią Rawszczyzna,
- godz. 9.50 - otwarcie biegów dzieci i młodzieży (od kl. III szkół podstawowych po uczniów gimnazjów),
- godz. 10.00 - dziewczęta rocznik 2005-2006 (klasy III-IV szkół podstawowych) - dyst. 400m,
- godz. 10.15 - chłopcy rocznik 2005-2006 (klasy III- IV szkół podstawowych) - dyst. 400m,
- godz.10.30 - dziewczęta rocznik 2003-2004 (klasy V-VI szkół podstawowych) - dyst. 600m,
- godz.10.45 - chłopcy rocznik 2003-2004 (klasy V-VI szkół podstawowych) - dyst. 600m,
- godz. 11.00 - dziewczęta rocznik 2000-2002 (szkoły gimnazjalne) - dyst. 800m,
- godz. 11.15 - chłopcy rocznik 2000-2002 (szkoły gimnazjalne) - dyst. 800m,
- godz. 11.45 - złożenie wiązanki pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim
- godz. 12.10 - wspólna rozgrzewka uczestników Biegu Głównego, biegów dla przedszkolaków i uczniów las I-II szkół podstawowych,
- godz. 12.25 - oficjalne otwarcie Biegu Głównego,
- godz. 12.30 - Start Biegu Głównego,
- godz. 12.35 - Bieg Przedszkolaków i uczniów oddziałów „0” – rocznik 2010 i młodsi - dyst. 100m,
- godz. 12.45 - dziewczęta i chłopcy rocznik 2007-2009 (klasy I-II oraz III*) - dyst. 200m,
- od godz. 13.00 do 14.00 - meta Biegu Głównego.
* uczniowie klas III, którzy rozpoczęli naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat

Godziny rozpoczęcia poszczególnych biegów dla dzieci i młodzieży mogą ulec przyspieszeniu w przypadku połączenia biegów z powodu zgłoszenia małej liczby uczestników.

Park Miejski - Amfiteatr
Godziny od 13.00 do 15.00 – impreza towarzysząca przegląd pieśni patriotycznych.
Godzina 15.00 – ceremonie dekoracji zwycięzców poszczególnych biegów i losowanie nagród rzeczowych

6. Bieg Główny – dystans 10km.

a/ uczestnictwo

Limit uczestników – 300 osób.
Limit czasu – 1 godzina 30 minut.
Uczestnicy, którzy w wyznaczonym limicie czasu nie dotrą do mety nie będą klasyfikowani.
Po upływie 1 godziny i 30 minut zawodnicy przebywający na trasie biegi muszą ją opuścić i poruszać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym.
W imprezie mogą wziąć udział wszyscy chętni w wieku 16 lat i starsi (rocznik 1999 i starsi), którzy dokonają zgłoszenia zgodnie z regulaminem
Warunkiem udziału w biegu jest potwierdzenie złożenie zaświadczenia lub oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu oraz
- zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja wszelkich jego zapisów,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją zawodów i informacyjnych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatora na adres mailowy zawodników informacji o działalności Organizatora,
- wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo,
- uiszczenie opłaty startowej zgodnie z punktem 10. niniejszego Regulaminu,
- odbiór numeru startowego i odpowiednie jego umieszczenie na piersi przed biegiem,
- udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością ryzyka i niebezpieczeństw wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.

b/ zgłoszenia

Zgłoszeń indywidualnych (osoby pełnoletnie oraz rodzice osób niepełnoletnich) można dokonać - w formie elektronicznej wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej MOSiR Ostrowiec Św. (http://www.ostrowiecbiega.mosir.ostrowiec.pl) w terminie od 18.09.2015 do 05.11.2015,
- osobiście w dniu zawodów w godzinach od 8.30 do 11.30 w biurze zawodów – oznaczony namiot na parkingu przed Pływalnią Rawszczyzna.
Indywidualnych zgłoszeń osób niepełnoletnich mogą dokonać tylko ich opiekunowie prawni, równocześnie dostarczając zgodę na udział dziecka w zawodach wraz z zaświadczeniem lub oświadczeniem o stanie zdrowia.
W przypadku zgłoszeń drogą elektroniczną przed biegiem (w godzinach pomiędzy 8.30 a 11.30)
należy dokonać potwierdzenia zgłoszenia w biurze zawodów, dostarczając zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia i odbierając numer startowy.
W formularzu zgłoszenia należy podać orientacyjny czas na 10km, osiągnięty w ostatnim starcie na podobnym dystansie. Czas ten posłuży Organizatorowi do zakwalifikowania uczestników biegu do odpowiedniej strefy podczas startu.

c/ przenoszenie opłaty oraz pakietu startowego

Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty oraz pakietu startowego na innego zawodnika, najpóźniej do dnia 05.11.2015r, po uprzednim kontakcie z organizatorem – przesłaniem na adres e-mail ostrowiecbiega@mosir.ostrowiec.pl informacji zawierającej klauzulę „Przenoszę opłatę i pakiet startowy na: ..........” oraz wszystkich danych (zawartych w formularzu zapisów) osoby, na którą przenoszone są w/w prawa. Informacje te powinny zostać wysłane z adresu e-mail podanego w drodze rejestracji przez osobę przenoszącą w/w prawa. Przekazanie kosztów poniesionej opłaty startowej odbywa się bezpośrednio pomiędzy zainteresowanymi osobami.
Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę;

7. Biegi dla dzieci i młodzieży

a/ uczestnictwo

W imprezie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym – do rocznika 2000, których zgłoszenia dokonają ich opiekunowie prawni lub szkoły zgodnie z zapisem w podpunkcie b niniejszego punktu Regulaminu.
Warunkiem udziału w biegu jest potwierdzenie złożenie zaświadczenia lub oświadczenia podpisanego przez prawnych opiekunów o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu oraz
- zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja wszelkich jego zapisów,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją zawodów i informacyjnych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatora na adres mailowy uczestnika informacji o działalności Organizatora,
- odbiór numeru startowego i odpowiednie jego umieszczenie na piersi przed biegiem,
- udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością ryzyka i niebezpieczeństw wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.

b/ zgłoszenia

Zgłoszeń przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych można dokonywać grupowo lub indywidualnie.
Zgłoszenia grupowe – zgłoszeń grupowych może dokonać dyrekcja szkoły na zasadach obowiązujących podczas międzyszkolnych zawodów sportowych – imienna lista uczestników z rocznikiem urodzenia i klasyfikacją do zajęć wychowania fizycznego, podpisana przez opiekuna -nauczyciela i dyrektora szkoły (wzór zgłoszenia w załączeniu). Zaleca się, aby nauczyciele uzyskali pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział dziecka w imprezie (wzór w załączeniu). Zgłoszeń grupowych można dokonać tylko osobiście (nauczyciel reprezentujący szkołę) w terminie od 2 do 5 listopada w Dziale Organizacji Imprez i Marketingu MOSiR ul. Świętokrzyska 11 pokój 2.39. Po tym terminie zgłoszenia grupowe nie będą przyjmowane.

Zgłoszenia indywidualne – zgłoszeń indywidualnych do udziału w zawodach można dokonać tylko osobiście w dniu zawodów w godzinach od 8.30 do 10.30 w biurze zawodów – oznaczony namiot na parkingu przed Pływalnią Rawszczyzna.
Indywidualnych zgłoszeń osób niepełnoletnich mogą dokonać tylko ich opiekunowie prawni, równocześnie dostarczając zgodę na udział dziecka w zawodach wraz z zaświadczeniem lub oświadczeniem o stanie zdrowia.

8. Klasyfikacje:

Bieg Główny.

Klasyfikacja generalna:
Kobiety - open
Mężczyźni - open

Klasyfikacje wiekowe:
Kobiety:
- K-I – rocznik 1999-1986
- K-II – rocznik 1985-1976
- K-III – rocznik 1975 i starsze
Mężczyźni:
- M-I – rocznik 1999-1986
- M-II – rocznik 1985-1976
- M-III – rocznik 1975-1966
- M-IV – rocznik 1965-1956
- M-V – rocznik 1955 i starsi

Uwaga! Kategorie wiekowe w Biegu Open obowiązują przy co najmniej 5 osobach w danej grupie wiekowej. W przypadku mniejszej liczby uczestników w danej kategorii wiekowej, zawodnicy zostaną sklasyfikowani w kategorii niższej czyli młodszej.

Biegi dla dzieci i młodzieży.
Podczas Biegu Przedszkolaków (rocznik 2010 i młodsi) oraz uczniów klas I-II (roczniki 2007-2009) i klas III (dzieci, które rozpoczęły edukację szkolną w wieku 6 lat) - szkół podstawowych nie będą prowadzone klasyfikacje indywidualne. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, zostaną wyróżnieni, a na zakończenie zawodów wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych.
W pozostałych biegach prowadzone będą oddzielnie klasyfikacje dziewcząt i chłopców w następujących kategoriach:
- rocznik 2005-2006 (klasy III–IV szkół podstawowych),
- rocznik 2003-2004 (klasy V–VI szkół podstawowych),
- rocznik 2000-2002 (gimnazja),

- Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa szkół prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św.:
- Najliczniejszy udział w biegach,
- Największy udział uczniów szkoły w stosunku do liczby uczniów danej szkoły

9. Nagrody:

Bieg Open.
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale.

Nagrody finansowe w poszczególnych klasyfikacjach:

Klasyfikacja generalna:
Kobiety - I m. – 700 zł, II m. - 500 zł, III m. - 400 zł,
Mężczyźni - I m. – 700 zł, II m. - 500 zł, III m. - 400 zł,

Klasyfikacje wiekowe:

Kobiety:
- K-I – rocznik 1999–1986 - I m. – 300 zł, II m. - 200 zł, III m. - 100 zł,
- K-II – rocznik 1985-1976 - I m. – 300 zł, II m. - 200 zł, III m. - 100 zł,
- K-III – rocznik 1975 i starsze - I m. – 300 zł, II m. - 200 zł, III m. - 100 zł,
Mężczyźni:
- M-I – rocznik 1999–1986 - I m. – 300 zł, II m. - 200 zł, III m. - 100 zł,
- M-II – rocznik 1985–1976 - I m. – 300 zł, II m. - 200 zł, III m. - 100 zł,
- M-III – rocznik 1975–1966 - I m. – 300 zł, II m. - 200 zł, III m. - 100 zł,
- M-IV – rocznik 1965–1956 - I m. – 300 zł, II m. - 200 zł, III m. - 100 zł,
- M-V - rocznik 1955 i starsi - I m. – 300 zł, II m. - 200 zł, III m. - 100 zł,

W każdej kategorii za zajęcie miejsc I, II i III wręczane będą pamiątkowe dyplomy.
Osoby nagradzane w klasyfikacji generalnej nie będą uwzględniane w klasyfikacjach wiekowych – nagrody nie dublują się.
Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania i wręczania innych nagród i wyróżnień.

Biegi dla dzieci i młodzieży.
- W każdej kategorii (poza przedszkolakami oraz uczniami klas I i II szkół podstawowych) za zajęcie miejsc I, II i III wręczane będą pamiątkowe medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Podstawą klasyfikacji jest kolejność uczestników na mecie.
- Klasyfikacja za najliczniejszy udział uczniów szkół (dotyczy szkół prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św. – Nagrody finansowe na poprawę warunków organizacji zajęć sportowych –
I m. - 1500 zł, II m. – 1000 zł, III m. – 700 zł.
- Klasyfikacja za udział największego odsetka uczniów szkoły w biegach (stosunek liczby uczniów, którzy ukończyli biegi do liczby uczniów szkoły /stan na dzień 1 września 2015r/ (dotyczy szkół prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św. – Nagrody finansowe na poprawę warunków organizacji zajęć sportowych –
I m. - 1500 zł, II m. – 1000 zł , III m. – 700 zł.

10. Finansowanie:

Bieg Główny.

Każdy uczestnik Biegu Głównego ponosi koszt opłaty startowej.
Opłata wniesiona przelewem w terminie
- do dnia 20 października – 30 zł,
- do dnia 5 listopada – 40 zł,
- w dniu zawodów – 50 zł.

Wnoszenie opłaty startowej po dokonaniu rejestracji elektronicznej przelewem na rachunek Organizatora
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św. Nr 62 1240 1372 1111 0010 4649 5210.
W tytule przelewu należy wpisać:
„Opłata startowa Biegi Niepodległości 2015 - ............. (imię i nazwisko uczestnika Biegu Głównego).
W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia pamiątkowy medal, napój, wodę na trasie biegu, posiłek po biegu i opiekę medyczną.

Biegi dzieci i młodzieży.

Udział w biegach dla dzieci i młodzieży jest nieodpłatny – nie jest pobierana opłata startowa.

Koszty organizacyjne imprezy ponosi organizator.

11. Postanowienia końcowe:

- Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń służby porządkowej, Policji i ekipy sędziowskiej.
- Podczas biegu uczestnicy mogą poruszać się wyłącznie wyznaczoną trasą.
- Poruszanie się uczestników po drogach publicznych po których wyznaczone są trasy biegów dopuszczalne jest tylko podczas ich wyłączenia z ruchu ulicznego tj.
ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Żabią do wjazdu na parking przed Pływalnią Rawszczyzna w godzinach od 9.30 do 12.00,
ul. Mickiewicza, Iłżecka, Rzeczki, Akacjowa, Gościniec, teren alejki w Ośrodku Wypoczynkowym Gutwin, Gościniec, Akacjowa, Rzeczki, Iłżecka i Mickiewicza. Start i Meta ul. Mickiewicza – w godzinach od 12.00 do 14.00. Poza wymienionymi godzinami uczestnicy imprezy muszą poruszać się zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
- Uczestnicy
- wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo,
- udzielają Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
- zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
- zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach,
- emisję w przekazach telewizyjnych,
- Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegów.
- Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia niezawinionego przez Organizatora, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
- Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację uczestnika.
- Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu na e-mai: ostrowiecbiega@mosir.ostrowiec.pl w dniu zawodów do godziny 20.00. Protesty rozstrzyga Organizator wraz z sędzią głównym. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni.
- Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu, pod rygorem wykluczenia z imprezy. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia zarówno w trakcie biegu, jak i po jego zakończeniu.
- Treść niniejszego regulaminu jest udostępniana wszystkim potencjalnym uczestnikom biegu w siedzibie Organizatora, w Biurze Zawodów oraz na stronie www.ostrowiecbiega.mosir.ostrowiec.pl
- Zgłoszenie uczestników do startu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem imprezy i zaakceptowaniem warunków uczestnictwa.

12. Kierownictwo imprezy:

- Przedstawiciel Organizatora - Grzegorz Bażant – Kierownik Organizacji Imprez i Promocji MOSiR Ostrowiec Św. tel. 605 69 69 67.
- Sędzia Główny – Zbigniew Stępień.

Plakat promujący wydarzenie.
Plakat promujący wydarzenie.