Biegi Niepodległości - 11.11.2013 - Regulamin


1. Organizator:
- Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2. Cel imprezy:
- uczczenie Narodowego Święta Niepodległości,
- popularyzacja biegania wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego,
- zagospodarowanie młodzieży czasu wolnego od nauki szkolnej,

3. Termin:
11 listopada 2013 r. (poniedziałek) - harmonogram biegów w punkcie 5.

4. Trasa:
Biegi będą rozegrane na trasach wyznaczonych na terenie Parku Miejskiego w Ostrowcu Św.
Start i meta usytuowane będą w okolicach muszli koncertowej. Mapka tras biegowych stanowi załącznik do regulaminu.

5. Program minutowy imprezy:
- godz. 12.15 – zbiórka uczestników w rejonie sektora Start-Meta (obok muszli koncertowej), przejście pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego i złożenie wiązanki kwiatów, powrót w rejon sektora Start-Meta,
- godz. 13.00 – otwarcie imprezy,
- godz. 13.10 – bieg przedszkolaków i uczniów oddziałów „0”, - dyst. 100m,
Szkoły podstawowe:
- godz. 13.25 - dziewczęta z klas I – II szkół podstawowych- rocznik 2005-2006 - dyst. 100 m,
- godz. 13.40 - chłopcy z klas I – II szkół podstawowych- rocznik 2005-2006 - dyst. 100 m,
- godz. 13.55 - dziewczęta z klas III – IV szkół podstawowych - rocznik 2003-2004 - dyst. 150m,
- godz. 14.10 - chłopcy z klas III – IV szkół podstawowych - rocznik 2003-2004 - dyst. 150m,
- godz. 14.25 - dziewczęta z klas V – VI szkół podstawowych - rocznik 2001-2002 - dyst. ok. 560m,
- godz. 14.40 - chłopcy z klas V – VI szkół podstawowych - rocznik 2001-2002 - dyst. ok. 560m,
Gimnazja:
- godz. 14.55 - dziewczęta - uczennice gimnazjów – rocznik 1998-2000 – dystans około 1040m,
- godz. 15.10 - chłopcy - uczniowie gimnazjów – rocznik 1998-2000 - dystans około 1040m,
Open:
- godz. 15.25 - bieg open kobiet i mężczyzn – rocznik 1997 i starsi – dystans około 4200m,
Klasyfikacje biegu open:
- K-I – 1978 - 1997
- K-II – 1977 i starsze,
Mężczyźni:
- M 16 – rocznik 1997 – 1984,
- M 30 – rocznik 1983 – 1974,
- M 40 – rocznik 1973 – 1964,
- M 50 + – rocznik 1963 i starsi
- godz. 15.55 - wręczenie nagród oraz wyróżnień i losowanie nagród rzeczowych spośród wszystkich, którzy wezmą udział i ukończą bieg – muszla koncertowa.
Godziny rozpoczęcia poszczególnych biegów mogą ulec przyspieszeniu w przypadku konieczności połączenia biegów z powodu zgłoszenia małej liczby uczestników.

6. Uczestnictwo:
W imprezie mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy dokonają zgłoszenia zgodnie z treścią punktu 7.
Warunkiem udziału w biegu jest:
- zobowiązanie przestrzegania niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja wszelkich jego zapisów,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją zawodów i informacyjnych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatora na adres mailowy zawodników informacji o działalności Organizatora,
- wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo,
- udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
- zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
- zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach,
- emisję w przekazach telewizyjnych.
- odbiór numeru startowego i odpowiednie jego umieszczenie na piersi przed biegiem.
- udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością ryzyka i niebezpieczeństw wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia,

7. Zgłoszenia:
Zgłoszeń uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych można dokonywać grupowo lub indywidualnie.

Zgłoszenia grupowe – zgłoszeń grupowych może dokonać dyrekcja szkoły na zasadach obowiązujących podczas międzyszkolnych zawodów sportowych – imienna lista uczestników z zaznaczonym rocznikiem urodzenia i klasyfikacją do zajęć wychowania fizycznego, podpisana przez opiekuna-nauczyciela i dyrektora szkoły (wzór zgłoszenia w zakładce PLIKI). Zaleca się, aby nauczyciele uzyskali pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział dziecka w imprezie (wzór w załączeniu). Zgłoszeń grupowych można dokonać tylko osobiście (nauczyciel reprezentujący szkołę) w terminie od 4 do 7 listopada w Dziale Marketingu i Organizacji Imprez MOSiR ul. Świętokrzyska 11 pokój 2.39. Po tym terminie zgłoszenia grupowe nie będą przyjmowane.

Zgłoszenia indywidualne (osoby pełnoletnie oraz rodzice osób niepełnoletnich) - indywidualnie do udziału w zawodach można dokonać zgłoszenia w formie elektronicznej wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej MOSiR Ostrowiec Św. (http://www.ostrowiecbiega.mosir.ostrowiec.pl - do 8 listopada 2013, do godz. 12.00) lub osobiście w dniu zawodów w godzinach od 11.00 do 12.15 w biurze zawodów – oznaczony namiot w pobliżu muszli koncertowej w Parku Miejskim. Indywidualnych zgłoszeń osób niepełnoletnich mogą dokonać tylko ich opiekunowie prawni, równocześnie dostarczając zgodę na udział dziecka w zawodach wraz z zaświadczeniem lub oświadczeniem o stanie zdrowia.
W przypadku zgłoszeń drogą elektroniczną przed biegiem (w godzinach pomiędzy 11.00, a 12.15) należy dokonać potwierdzenia zgłoszenia w biurze zawodów, dostarczając oświadczenie o stanie zdrowia i odbierając numer startowy.

8. Klasyfikacje:
Podczas Biegu Przedszkolaków nie będą prowadzone klasyfikacje. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, zostaną wyróżnieni, a na zakończenie zawodów wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych.
W pozostałych biegach prowadzone będą oddzielnie klasyfikacje kobiet (dziewcząt) i mężczyzn (chłopców) w następujących kategoriach:
- klasy I – II szkół podstawowych - rocznik 2005-2006,
- klasy III – IV szkół podstawowych - rocznik 2003-2004,
- klasy V – VI szkół podstawowych – rocznik 2001-2002,
- gimnazja – rocznik 1998-2000,
Klasyfikacje biegu Open:
Kobiety:
- K-I – rocznik 1997 – 1978
- K-II – rocznik 1977 – starsze,
Mężczyźni:
- M 16 – rocznik 1997 – 1984,
- M 30 – rocznik 1983 – 1974,
- M 40 – rocznik 1973 – 1964,
- M 50 + – rocznik 1963 i starsi
Uwaga! Kategorie wiekowe w biegu Open obowiązują przy co najmniej 3 osobach w danej grupie wiekowej. W przypadku mniejszej liczby uczestników w danej kategorii wiekowej, zawodnicy zostaną sklasyfikowani w kategorii niższej.

9. Nagrody:
W każdej kategorii za zajęcie miejsc I, II i III wręczane będą pamiątkowe medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Podstawą klasyfikacji jest kolejność zawodników na mecie.

10. Finansowanie:
Udział w imprezie jest nieodpłatny – nie jest pobierana opłata startowa. Koszty organizacyjne ponosi organizator.

11. Postanowienia końcowe:
- Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegów.
- Każdy pełnoletni uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia niezawinionego przez Organizatora, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
- Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
- Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu na e-mai: ostrowiecbiega@mosir.ostrowiec.pl Protesty rozstrzyga Organizator wraz z sędzią głównym. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni.
- Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu, pod rygorem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia zarówno w trakcie biegu, jak i po jego zakończeniu.
- Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom biegu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.ostrowiecbiega.mosir.ostrowiec.pl
- Zgłoszenie uczestników do startu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem imprezy i zaakceptowaniem warunków uczestnictwa.

12. Kierownictwo imprezy:
- Przedstawiciel Organizatora - Grzegorz Bażant – Kierownik Działu Marketingu i Organizacji Imprez MOSiR Ostrowiec Św. tel. 605 69 69 67.
- Sędzia Główny – Kazimierz Jaros tel. 797 363 191.